DÜNYA BALKAN DERNEKLERİ FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Federasyonun kuruluşu, kapsamı, amacı, çalışma konuları ve biçimleri:

 

MADDE 1-Kuruluş:

Federasyonun adı ve merkezi: Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu, kısaltılmış adı: “DÜNBALFED”, merkezi İstanbul, şubesi yoktur.

 

MADDE 2-Kapsamı:

Bu tüzükte “Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu” sadece “Federasyon” olarak geçmekte ve “Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu Tüzüğü de” “Tüzük” olarak anılmaktadır. “Balkan Dernekleri” ifadesi Federasyon üyesi olsun olmasın Tüm Balkan, Rumeli ve Trakya derneklerini kapsamaktadır.

 

MADDE 3-Amacı:

Federasyonumuz önce ülkemizin ve toplumun milli menfaatleri ile milli şuuru ön planda tutma bilinci ile hareket eden ve Dünya’da ve Türkiye genelinde bulunan hemşeri, memleket veya coğrafi temeli ile kurulmuş veya kurulacak kültür, eğitim, ilim, sağlık, mesleki, stratejik araştırma, sosyal yardımlaşma ve dayanışma v.b. amaçlı Balkan, Rumeli ve Trakya dernekler arasında birlik ve beraberliği tesis ederek onları bir çatı altında birleştirmek, Yurt dışında özellikle Balkan yarımadasında yaşayan soydaş ve akraba topluluklarına ve Türkiye’de yaşayan hemşerilerimizin ve halkımıza milli ve manevi değerlerin yüceltilmesi, güçlendirilmesi, benimsenmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunarak, toplumsal dayanışma duygusunu oluşturma, Balkanlı hemşerilerimizin insan hakları, ekonomik, siyasi ve demokratik kültür seviyesini yükseltmek, kamuoyun bilincini oluşumunu sağlamak, Federasyon üye dernekler ile halkımızın birlik ve dayanışma sağlamak, yerel ve evrensel kültür değerlerimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, bu doğrultuda üye dernekler arasında yardımlaşma, dayanışma işbirliği, eş güdüm ve iletişim sağlamak, Balkan Dernekleriyle amaçlarına uygun faaliyetlerini birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, ülkemizde ve yurt dışında etkinlilerde bulunmak, ulusal ve uluslararası alanda işbirliği yapmak, sivil inisiyatif oluşturmak, Türkiye’de ve Balkanlarda yaşayan soydaş ve akraba topluluklarıyla birlikte geleneksel, ata sporları ve etnosporlar alanında ortak çalışmalar yapmak, toplumumuzun ve ülkemizin milli menfaatlerin ön planda tutulduğu faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

 

MADDE 4-Dünya Balkan Dernekleri Federasyonunun çalışma konuları ve biçimleri:

1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, yerel ve ulusal radyo ve televizyonlara federasyon amacı doğrultusunda programlar hazırlamak,

3- Balkan Dernekler Federasyonu ismi altında Web sitesi yoluyla yurt içi yurt dışından isteyen herkesin Balkan Birliği Arşivine, Federasyonun Etkinliklerine Güncel Haberlere ulaşmasını, Federasyona üye olsun olmasın bütün Balkan Derneklerin ve hemşerilerin bu site aracılığı ile elektronik ortamda haberleşmesini sağlamak;

4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden, yurt dışından bağış kabul etmek,

6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7- Federasyonun faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

8- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyonu katılmak, gerekli izin alınarak federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

9- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki federasyonlara veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde yürürlükteki kanuna göre dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

11- Gerekli görülen yerlerde federasyonun faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcili kaçmak

12- Federasyonun amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer federasyonlarla, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

13- Gerek bölge gerekse ülke düzeyine bitki örtüsünü ve yeşil alanları arttırmak amacı ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının izni ve desteğini de alarak, federasyon adıyla orman alanı, park ve bahçe oluşturmak.

14- Çeşitli ticari kuruluşlarla sözleşmeleri yaparak, Federasyon üyesi, Balkan Derneklerin üye mensuplarının daha ucuz alış-veriş yapmalarıyla aile bütçelerine katkı sağlamak.

15- Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarının değerlendirilmesi için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.

16- Üyeler arasında birlik, beraberlik, saygı ve sevgi sağlamak için milli ve manevi günlerde anma ve kutlama, toplantılar, paneller düzenlemek.

17- Üyelerin ve diğer çevre sakinlerinin bilhassa ihtiyaç sahiplerinin mutlu ve acı günlerinde (düğün, vefat vb) yanlarında bulunmak, maddi ve manevi yardımda bulunmak. Her yıl camide veya lokal de tüm şehitlerimize ve vefat eden üyelerimiz için mevlit okutmak.

18- “Bir can kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak” ayetinde belirttiği gibi insan hayatı kurtarmak insanlığın ve İslam dininin emri olduğundan çevremizde ve Türkiye’de organ bağışı yaygınlaşması için gerekli çaba ve teşvik çalışmaları yapar. Ayrıca üyelere ve çevre sakinlerine kan bakışı yapmaları için teşvik çalışmaları yapar. Kızılay ile iş birliği yapmak.

19- Üyelerin, muhtaç yaşlıların ve fakirlerin sağlıkla ilgili sorunlarıyla ilgilenir. Gerekli doktor, ilaç ve tıbbi araç ve gereç imkânları sağlamaya çalışır. Maddi ve manevi yardım eder. Sağlıkla ilgili panel ve seminer düzenler.

20- Toplumun ve bilhassa gençlerin uyuşturucu madde, içki, kumar gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, kurtarmak, bu konudaki zararları ve tehlikeleri anlatarak bilgilendirmek. Bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bilgilendirmek ve uyarma toplantıları düzenlemek.

21- Sağlıklı bir nesil ve Türk sporuna faydalı sporcu yetiştirilmesi için gençleri spor yapmalarını teşvik eder, çalışma yerlerini temin eder. Bu vesile ile geleneksel sporlar, ata sporları ve etnosporlar dahil olmak üzere tüm spor branşlarında ulusal ve uluslararası sportif

karşılaşmalar, turnuvalar düzenler, mevcut spor kulüpleri ile iş birliği yapar veya spor kulübü kurar.

22- Ekonomik nedenlerle okuma imkânı bulamayan şehit, yoksul aile çocuklarına ve üyelerimizin başarılı çocuklarına her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için yardımda bulunmak veya karşılıksız burs vermek. Milli Eğitim Bakanlığına ait okullara maddi manevi katkılar yapmak.

23- Diyanete bağlı camilere ve ahlaki faaliyet gösteren derneklere maddi, manevi katkılar yapmak.

24- Federasyonumuz yeşile ve çevreciliğe önem verir. Doğal afetler (deprem, , sel, erozyon v.b.) ile ağaçlandırmaya önem verir. Bu konuda üyelere ve topluma bilgilendirme çalışmaları yapar. Kampanyalara katılır. Bu konular da faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapar. Ağaçlandırma çalışmaları yapar. Ayrıca doğal afetler için kurtarma araç, gereç ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu bir sandık oluşturur. Ayrıca afet kurtarma ekibi oluşturur.

25- Üyeler arasında ve üyeler ve çevre sakinleri ile milli birlik ve beraberliği sağlamak için tiyatro, folklor, müzik, resim ve mesleki ve lisan kurslar vb kültürel ve sosyal etkinlikler yapar.

26- Vatan sevgisini pekiştirmek ve üyelerin bilgi ve görgülerini arttırmak için yurdumuzun doğal güzelliklerine ve tarihi yerlerine yurt içi ve yurt dışı geziler tertip eder.

27- Federasyon amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli demirbaş eşyalar, taşınmaz mallar, araç ve gereçler satın alabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. İhtiyaç fazlasını satabilir.

28- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli durumlarda vakıf kurar, gerekli izinler alınarak kurabileceği tesisleri kurar.

29- Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki federasyonlara veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışma yapmak veya yardımlaşmak. Yurt dışındaki Balkan derneklerini bünyesine alır veya üyelik başvurularını kabul eder.

30- Turizm konusunda yurt içi ve yurt dışına, özellikle Balkan yarımadasına geziler düzenleyerek bu alanda yatırımlar, ortaklıklar, kiralamalar yapmak suretiyle işletir, devreder, gerekirse satar.

31- Federasyonumuz, yasaların öngördüğü ölçüde, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, geniş kapsamlı iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri ve teşebbüsleri kurar, işletir, gerektiğinde kiraya verir. Bunların üzerinde yasal haklar koydurur.

32- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, mevcut dernekler kanununun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütür.

33- Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren diğer federasyonlarla birlikte konfederasyon kurar veya kurulu bir konfederasyona katılır, platformlar oluşturur.

34- Güzel ülkemize ve Atalarımıza layık eserler bırakmak için ilgili kurumlardan gerekli izinler alarak ve yasalara uygun olarak diğer etkinlikler yapar, faaliyetlerde bulunur.

35- Balkan yarımadasında bulunan Atalarımızın tarihi eserlerini (cami, medrese, köprü vb. ) yaşatmak için onarmak veya restorasyon yaptırmak. Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini tanıtım etkinlikleri yapmak, katılmak.

36- Federasyona bağlı üyelerimize ve hemşehrilerimize sağlık, hukuksal, iktisadi, mali ve diğer sosyal alanlarda danışmanlık yardımı sağlamak.

37- Federasyon amacını gerçekleştirmek için gerekli komisyonlar, birimler veya kollar kurmak.

38- Federasyon mensuplarının ve yakınlarının yararlanabileceği lokal, sosyal tesisler kurmak ve işletmek.

39- Geleneksel okçuluk, atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, mas güreşi, mangala, dama, aba güreşleri, şalvar güreşi, kuşak güreşi, yağlı güreş, aşık oyunları, tüm geleneksel spor branşları ve tüm diğer spor dallarında ulusal ve uluslararası müsabaka ve organizasyonlar düzenler, bu alanda faaliyet gösterir. Ayrıca, Balkanlara özgü geleneksel oyunların çalışma ve organizasyonlarını tertip eder.

 

Federasyonun Faaliyet alanı: Kültür, Sosyal ve dayanışma alanında yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermek.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyon kurucu dernekleri ve üyelik hükümleri:

 

MADDE 5-Federasyonu kurucu dernekler:

Aşağıda adları ve adresleri yazılı olan dernekler tarafından kurulmuştur:

1- İstanbul Manastırlılar ve Dostları Sosyal Dayanışma Derneği

Adres: Sarıgöl mah. Güllü Cad. No: 28/B Gaziosmanpaşa-İstanbul

2- Üsküp-Brezalılar Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği

Adres: Karadolap mah. Ciğdem sk. No: 4/A Eyüp-İstanbul

3- Tüm Balkan Stratejik Araştırmalar Derneği

Adres: Kara dolap mah. Vardar Bulvarı cad. Gazi sk. No: 3 kat: 2 Eyüp-İstanbul

4- Bayrampaşa Manastırlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

Adres: Altın tepsi mah. İstiklal Cad. No: 8/A Bayrampaşa-İstanbul

5- Balkanlılar ve Dostları Kültür Dayanışma Derneği

Adres: Karadolap mah. Zümrüt sk. No: 1/1A Eyüp-İstanbul

 

MADDE 6-Federasyon üyeliği ve katılma:

a- Kurucu üyeler. Kurucu üyeler madde 4 ‘te belirtilmiştir.

b- Kuruluştan sonra federasyona katılan aynı amaçlı Derneklerden oluşur. Federasyona sonradan katılmak için mevcut kanunların öngördüğü koşulları taşıyan ve kanuni prosedürü yerine getiren derneklerin üyelik için yapacağı yazılı müracaatın Federasyon Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi ile gerçekleşir.

Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden, maddi ve manevi fayda sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilir. Onursal üyeler Federasyon Genel Kurulunda seçme ve seçilme hakları yoktur.

Üyelik hakları: Federasyon asil üye dernekleri eşit haklara sahiptir. Üye dernekler Federasyona karşı mali yükümlülüklerde eşittir. Üye dernekler kuruluş dönemi hariç, her kurucu asil üye dernek Federasyonun ilk Genel kurulda belirleyeceği 10 delege ile genel kurula katılır. Kendi genel kurullarında belirleyeceği 10 delege ile federasyon genel kuruluna katılırlar.

Her üyenin, Federasyon faaliyetlerine ve yönetimine katılma, Genel kurulda bir oy kullanma hakları vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Federasyon Yönetim Kurulu, Derneklerin üyelik için yaptıkları başvuruları en çok otuz gün içinde, üyeliği kabulü veya isteğin reddi şeklinde Karara bağlanır. Sonucu başvuran Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Federasyona yalnızca Balkan Dernekler üye olabilir.

MADDE 7-Üye Derneklerin yükümlülükleri:

a- Üye Dernekler Federasyon Tüzüğünde belirtilen Kurallara tam olarak uymak zorundadırlar. Üye Dernekler Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak karaları uygulamakla yükümlüdürler.

b- Üye Dernekler, Federasyon tüzüğünde 28. maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen Federasyon Katılım payını, yıllık aidatları muntazam ödemek zorundadırlar.

c- Federasyona üye olacak Balkan Dernekleri, Federasyon Genel Kurullarında Derneği temsil etmek üzere kendi Genel Kurulunda 10 asil, 3 yedek delege seçerler.

d- Üye Derneklerce belirlenen delegelerin listesi Federasyon Genel kurullarından en az otuz gün önce Federasyona bildirilir. Derneklerin son Genel Kurulunda seçilen delegeler federasyon genel kurulunda Derneği temsil eder.

e- Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma konularına üye Dernekler katılmak zorundadırlar.

f- Üye Dernekler düzenledikleri toplantılar ve diğer çalışmalar hakkında Federasyona bilgi verirler.

 

MADDE 8-Üyelikten çıkma ve çıkarılma:

Her üye Kendi genel Kurul kararıyla ve yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkında sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi ile genel kurul tutanağı ayrılma kararın Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma, üyenin Federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Hiç bir hak idea edemez.

 

Federasyon Üyeliğinden Çıkarılmayı Gerektiren Haller:

a- Federasyon Tüzüğüne aykırı davranışta bulunmak,

b- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c- Yazılı ihtarlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d- Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak,

e- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

f- Federasyona veya üye derneklerin aleyhte çalışmalar veya fitne fesat yapmak.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üye üyelikten çıkarılır. Federasyon Yönetim Kurulu bu kararı gerekçeleri ile birlikte ilgili derneğe bildirir. Yazılı itirazın bildirilmesi halinde konu ilk Federasyon Genel Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. Federasyon Genel Kurulunca kesinleşen ihraç kararına itiraz edilemez. İhraç edilen Dernek ihraç nedeninin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda ancak Federasyon Genel Kurulunun kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilir. Federasyondan çıkartılanlar üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon mal varlığından hak iddia edemez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Federasyon Organları ve Genel kurul hükümleri

MADDE 9-Federasyon organları:

a- Genel Kurul

b- Yönetim Kurulu

c- Denetleme Kurulu

d- Disiplin Kurulu

e- Danışma Meclisi

MADDE 10-Genel Kurul Teşkili:

Genel Kurul aşağıdaki üyelerin katılımı ile oluşur.

a- Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, (33kişi)

b- Federasyon Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, (3 kişi)

c- Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri, (3 kişi)

d- Bağlı Dernekler tarafından seçilecek delegeler, (her dernek 10 kişi)

e- Federasyon Kurucu üyeleri, (32kişi)

f- Danışma Meclisi Yürütme kurulu Üyeleri,  (20 kişi)

a,b,c,f bendinde yazılan Başkan ve üyeler görevde olan üyeleri, e bendinde yazılan federasyon kurucu üyeler ise madde 42’de yazılan üyeleri ifade eder.

Federasyona bağlı Derneklerin kendi Genel Kurullarında tüzüğümüzün 6. maddesinin (c) bendinde belirtilen sayılarda belirlenen ve yazılı olarak Federasyona bildirilen delege üyelerin toplamından oluşur. Delegelik müddeti, bağlı bulunduğu Derneklerin Genel Kurul zamanları ile sınırlıdır. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kullanmalıdır.

 

MADDE 11-Genel Kurul Toplantıları:

a- Olağan Genel Kurul: Federasyon Genel Kurulu her üç yılda bir Eylül ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gündem, gün, yer ve saatte olağan olarak toplanır.

b- Olağan Üstü Genel Kurul: Olağan Genel Kurul dışında yapılan toplantılardır.1-Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli görmesi halinde Genel Kurul delegelerinin 1/5 ‘inin yazılı isteği üzerine,

Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi takdirde Denetleme Kurulu üyelerinden birinin veya toplantıyı isteyen delegelerden birisinin isteği üzerine mahallinin Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Federasyon delegelerinden üç kişilik bir heyet oluşturulur ve bu heyet Federasyon Genel Kurulunu toplar. Federasyon Genel Kurulu tarafından alınan kararlar bir bültenle veya gazete ile Federasyon Yönetim Kurulu tarafından üyelere duyurulur.

 

MADDE 12-Toplantı çağrı usulü:

Yönetim Kurulu, Federasyon Tüzüğüne göre Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri: Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulunun Tespit Edeceği Yerde Yapılır.

 

MADDE 13- Toplantı yeter sayısı:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 14- Toplantı yapılış usulü:

Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde, hazır bulundurulur. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen yeri imzalamayanlar ile Genel Kurula Katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. (Bu kişiler ve Federasyon üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.)

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. İkinci toplantı katılım sayısı Federasyon yönetim ve denetim kurulunun üye sayılarının iki katından aşağı olmaz. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar Başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanması ile sonuçlanır.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

MADDE 15-Genel Kurul Görev ve Yetkileri:

Genel Kurul Federasyonun en yetkili karar organı olup görevleri şunlardır:

a- Federasyonun organlarını seçmek,

b- Kurulların çalışmalarını ve raporlarını denetleyerek ibra etmek, yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

c- Benzer Federasyonların oluşturacağı yeni Konfederasyon kurmak veya mevcut bulunan konfederasyona katılım için karar vermek ve Konfederasyon Genel Kurul için delege seçmek

d- Federasyon amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, işletilmesi, satılması veya devredilmesi, personele verilecek ücretlerin tespiti, yolluk ve sosyal hakların tayin ve tespiti için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

e- Uluslararası Kuruluşlarla işbirliği yapılmasında yarar görüldüğü hallerde gerekli mercilerden yasal izinlerin alınmasından bu temasların sağlanması konusunda karar vermek ve bu konuda Yönetim Kurulunu görevlendirmek,

f- Federasyon Tüzüğünü değiştirmek, Derneklerin Federasyona üyelik kararlarını ve gerekli hallerde üye Derneklerin ihracına karar vermek, Federasyonun feshine karar vermek,

g- Üye Dernekler arasında Koordinasyonu sağlamak amacıyla iç tüzük ve yönetmenlikler yayınlamak ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

h- Gerekli gördüğü durumlarda araştırma ve inceleme komisyonları kurmak,

i- Federasyonun vakıf kurması,

j- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

k- Burada belirtilmediği halde Dernekler Kanununda ve mevzuatta belirtilen bütün yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

 

Genel kurul, Federasyonun diğer organların’ denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel Kurul Federasyonun en yetkili organ olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

MADDE 16-Oy kullanma ve Karar alma usul ve şekilleri:

Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama, açık tasnif ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Genel Kurul Kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile Tüzük değişikliği ve Federasyon feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılır. Oy verme işlemi bittikten sonra açık döküm yapılarak sonuç belirlenir. Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Danışma meclisi hükümleri:

 

MADDE 17-Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonraki en yüksek karar organı olup, Genel Kurula karşı sorumludur. Federasyonu idari, yargı mercilere, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu 33 asil, 10 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından üç yıl için gizli oyla, açık tasnif liste usulü ile seçilir.

Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri seçimi takiben en geç beş gün içerisinde toplanarak kendi aralarında Genel Başkan, Genel Başkan vekili, 8 (sekiz) Genel Başkan yardımcılar, Genel Sekreter, Genel sekreter yardımcısı, Sayman, Sayman yardımcısı ile üyeleri seçerler. Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan olarak Federasyon merkezinde toplanır. Yönetim Kurulu Başkanın veya Yönetim Kurulu üyelerinden üçünün yazılı isteği üzerine olağan üstü toplantı yapılır Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Mazeretsiz ve izinsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Yerine yedek yönetim kurulu üyesi Asil üyeliğe davet edilir.

 

MADDE 18-Yönetim Kurulunum yedek üyelerle tamamlanamaması:

Herhangi bir nedenle ayrılan bir üyenin yerine yedek listeden aldıkları oy sayısına göre üye çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısında boşalmalar nedeni ile yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine Sulh Hukuk Hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

 

MADDE 19-Yönetim Kurulunun görev dağılımı:

Yönetim Kurulu kendi arasında şu şekilde görev bölümü yapar.

a- Genel Başkan

b- Genel Başkan Vekili

c- Genel Başkan Yardımcıları 8 (sekiz)

d- Genel Sekreter

e- Genel Sekreter Yardımcısı

f- Genel Sayman

g- Genel Sayman Yardımcısı

h- Üyeler

 

MADDE 20-Yönetim Kurulu görev ve yetkileri:

a- Genel Kurul çerçevesinde Federasyonun çalışmalarını yürütmek,

b- Federasyon çalışma raporlarını, bütçesini, bilançosunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak, Kanunca öngörülen defterleri tutmak,

c- Federasyonun parasını ve mallarını amaca uygun bir şekilde kullanmak,

d- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, Genel Kurulca-verilen yetki çerçevesinde iç tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler hazırlamak,

e- Genel Kuruldan alınan yetkiye dayanarak ve kanuna uygun olarak taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, yer kiralamak,

f- Gerekli yasal izinleri almak şartıyla uluslararası faaliyetlerle ilgili olarak federasyon adına gönderilecek temsilcileri belirlemek,

g- Yurt içi ve yurt dışı toplantılara görevli olarak katılmasına karar verdiği üyelerin her türlü masrafını karşılamak,

h- Federasyon yararına maddi ve manevi hizmetleri olan kişi ve kuruluşlara şilt, plaket v.s. vermek,

i- Federasyona gelir temin etmek amacıyla yemekli toplantı, piyango, balo, konser, kermes, gezi ve benzeri toplantılar düzenlemek,

j- Federasyon amaçları doğrultusunda toplantılar, konferanslar, açık oturum düzenlemek; bu amaçla yurt içi ve yurt dışından gerekli görülen kişileri davet etmek, bunlara karşı Federasyonu temsil etmek,

k- Federasyonun çalışmaları için gerekli görülen müdür, memur, sekreter, müstahdem gibi personeli almak, görevlerine son vermek, bunların ücretlerini, pirim ve sosyal haklarını temin etmek,

l- Kendine verilen yetkiler çerçevesinde Federasyon adına bilumum sözleşmeleri yapmak ve tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak,

m- Gerekli gördüğü durumlarda komisyon, birim ve kollar oluşturabilir .(Kadın Kolları, Gençlik Kolları gibi)

n- Federasyon temsilcisin, Danışma meclis üyelerini atamak,

o- Federasyon tüzüğünün ve ilgili kanunları, mevzuatların kendisine verdiği diğer işler yapmak,

 

MADDE 21-Genel Başkanın görev ve yetkileri:

a- Federasyon tüzel kişiliğini temsil eder ve Yönetim Kurulu kararlarını uygular.

b- Federasyondaki bütün büroların ve personelin amiri olup, Federasyona bağlı kuruluşlar dahil her türlü çalışmaları denetim ve inceleme yetkisine sahiptir.

c- Yönetim Kurulunun görüşünü alarak federasyon adına basın toplantısı yapmak, her türlü basın ve yayın organlarında beyanatta bulunmak, yurt içi ve dışındaki toplantılarda Federasyon adına konuşma yapmak yetkisi Başkana aittir. Başkan gerekli gördüğü durumlarda bu yetkisini Yönetim Kuruluna bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu üyelerinden birisine devredebilir.

 

MADDE 22-Genel Başkan Vekilinin ve Genel Başkan Yardımcıların görev ve yetkileri:

a- Genel Başkan Vekili, Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkanlık görevini üstlenir.

b- Genel Başkan yardımcıları;

Başkan yardımcıları sorumlu oldukları birimlerden veya kollardan sorumludur. Yönetim kurulunun onayı ile Sorumlu oldukları birimlerin yönetim kurulunu kurar veya atama yapar. Faaliyetlerini denetler, bunların koordinasyonuna yardımcı olur. Bu faaliyette ilgili olarak yönetim kuruluna bilgi verir veya rapor sunar. Genel başkanın vereceği görev ve işleri yerine getirir.

 

MADDE 23-Federasyon Genel sekreteri ve yardımcısının görev ve yetkileri:

a- Federasyonun bütün idari yazışmalarını düzenler ve yürütür. Federasyon dışı yazışmalarda tek imza ile yazışmaya yetkili değildir. Başkan imzası ile birlikte yazışma yapar. Buna karşın Federasyon içi yazışmaları kendi imzası ile yapabilir.

b- Yönetim Kurulu gündemini Genel başkanla birlikte düzenler ve kurula getirir.

c- Federasyon bünyesinde istihdam edilen görevlilerin özlük işlerini yürütür.

d- Genel Başkan ve Federasyon organlarının almış olduğu kararı ve vereceği görevleri yerine getirir.

e- Federasyon Sekreter Yardımcısı: Yukarıda sayılan bütün görevlerde sekretere yardımcı olur. Sekreter olmadığı durumlarda onun görevini yürütür.

 

MADDE 24-Federasyon Genel saymanı ve Genel sayman yardımcısının görevi ve yetkileri:

a- Federasyonun muhasebe işlemini yasalara uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar.

b- Gelir-gider tablosu ve mizanları Yönetim Kuruluna sunar. Genel Kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar.

c- Federasyon gelirlerinin toplanması, sarflarının bütçeye uygun olarak yapılmasını, muhasebe kayıtlarının düzgün olarak tutulmasını sağlar.

d- Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini gerçekleştirir,

e- Federasyonun taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar,

f- Federasyon hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır tutar,

g- Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe işlemlerine ve yazışmalara Federasyon kaşesi altında Başkanla birlikte imza eder, Başkanın yokluğunda Başkan vekili veya örgütlenme ve personelden sorumlu Başkan yardımcısı ile birlikte imza eder.

h- Genel Sayman Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcama yapar, Federasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

i- Genel Sayman yardımcısı: Genel Saymana yardım eder. Genel Sayman olmadığı zaman yukarıda yazılan görevleri yürütür.

 

MADDE 25-Denetleme Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri:

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl için gizli oyla seçilir. 3 asil; 3 yedek üyeden oluşur. Seçilen asil üyeler kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda bir Başkan seçerler. Denetleme Kurulu üyeleri görevleri için bir ücret almazlar.

 

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a- Federasyonun bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini denetler, üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço, gelir-gider hesabına ait incelemeleri rapor halinde Genel Kurul ‘a sunar,

b- Federasyon gelirlerinin, giderlerinin, sarf belgelerin in ve faturaların usulüne uygun ve düzenli olarak kaydedildiğini, bu harcamalarla ilgili Yönetim Kurulu kararlarının alınıp alınmadığını kontrol eder.

c- Federasyonun banka hesaplarını, karada ve bankada bulunan paralarını denetler,

d- Federasyona ait demirbaş kıymetlerinin yerinde olup olmadığını kontrol eder,

e- Gelen giden evrakların kayıtlarının tutulup tutulmadığı, müracaatlara gerekli cevabın verilip verilmediğini denetler,

f- Gerektiğinde Genel Kurul’u Yönetim Kurulu aracılığıyla toplantıya çağırır,

g- Denetim sonuçlarını yılda bir hazırladığı raporlarla Yönetim Kuruluna sunar,

 

MADDE 26-Disiplin Kurulu ve görevleri:

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçim sonrası ilk toplantıda asil üyeler kendi aralarından bir Başkan seçer.

Disiplin Kurulu, üyeler ile ilgili olarak kendisine ulaşan konularda gerekli incelemeleri yapar, tüzük şartlarına uyup uymadıklarını inceler ve sonuca bağlayarak hazırladıkları raporları gereği için Yönetim Kuruluna verirler.

 

MADDE 27-Danışma Meclisi oluşum ve görevleri:

Danışma Meclisinin oluşumu ve görevleri;

a- Federasyon Genel Başkan ile Yönetim kurulu üyeler,

b- Federasyonun amaçları doğrultusunda katkılarından yararlanılacak ve daha etkin çalışma konusunda yardımcı olabilecek olan mesleklerinde uzmanlaşmış seçkin kişilerden oluşan en az 20 ve en fazla 60 kişiden meydana gelen federasyon Danışma Meclisi, Yönetim kurul tarafından üç yıllığına atanırlar. Danışma Meclis ilk toplantısında kendi içinde Yürütme kurulunu seçer.

Danışma Meclisi Yürütme Kurulu: Başkan, başkan vekili, başkan yardımcısı ile sekreterden oluşur. Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Yönetim Kurulu Danışma meclisini atadığı gibi görevden de alır. Danışma meclisi 6 ayda bir toplanır. Çalışmaları veya önerileri bir rapor şeklinde yönetim kuruluna sunarlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Gelirleri ve tutacağı defterler hükümleri:

 

MADDE 28-Federasyonun Gelirleri:

a- Giriş aidatı: Federasyona giren Dernekler bir defaya mahsus olmak üzere “Federasyon giriş ücreti” öderler. Bu ücret 250 TL ‘dir

b- Üye Aidatı: Federasyona üye Dernekler tarafından ödenecek aidat, aylık 50 TL ‘dir. Aidatlar ile giriş ücreti yükseltmek veya düşürmek Genel Kurul tarafından belirlenir.

c- Federasyon yönetim kurulu üyelerin tarafından ödenecek aidat, aylık 50 TL ‘dir .

d- Devlet bütçesinden yapılan yardımlar,

e- Federasyona şahıslar, özel ve kamu kuruluşları tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar,

f- Banka faizleri ve yayın gelirleri,

g- Federasyon tarafından düzenlenen gece, gezi, konser, konferans, siner gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

h- Diğer gelirler,

 

Madde 29-Federasyonun defter tutma esas ve usulleri, tutulacak defterle hükümleri:

Defter tutma esasları; Federasyon, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt usulü; Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak defterler; Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

  1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alman gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. Alındı belgesi kayıt defteri ile demirbaş defteri tutulması zorunlu değildir.

  1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1- (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin tasdiki;

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmi Defteri nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesi;

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl onlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl onlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Federasyonun Gelir ve Gider İşlemlerin belge hükümleri.

 

Madde 30-Federasyonun Gelir ve Gider İşlemlerin belge hükümleri:

Gelir ve gider belgeleri;

 

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış -fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13 ‘te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri;

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17 ‘de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Yetki Belgesi Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Bildirim yükümlülükler hükümleri

 

MADDE 31-Beyanname verilmesi:

Federasyon, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Federasyon başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

MADDE 32-Bildirim Yükümlülüğü:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3 ‘te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Federasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyon edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurt ışından Yardım Alma Bildirimi

Federasyon tarafından, yurt ışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında Federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Federasyon Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Federasyon iç denetim, Borçlanma usulleri, Tüzük hükümleri:

 

MADDE 33-Federasyon iç denetim şekilleri:

Federasyonlarda iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa Federasyonu denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen haller denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE 34-Federasyon Borçlanma Usulleri:

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olanakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

 

MADDE 35-Tüzüğün değiştirilmesi:

Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin, oylarının 2/3 ‘ü dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE 36-Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve o kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

Federasyonun feshi, Tasfiye şekli ve işlemleri hükümleri:

 

 

 

MADDE 37-Federasyonun feshi:

Genel kurul, her zaman Federasyonu feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE 38-Tasfiye şekli ve işlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Federasyon adında “Tasfiye Halinde Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu.” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Federasyon alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyon alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Federasyon üyesi olan ve fesih durumunda üyelikleri devam eden Dernekler arasında paylaştırılır.

Fesih kararının alındığı toplantıda üç kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu Federasyonun bütün mallarını ve hesaplarını inceler, borçlarını öder ve kalan mal varlığı, tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içi de tamamlanır.

Federasyon para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idari amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyon defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE 39-Federasyonun başka organları:

Federasyon başka organlarda kurabilir. Ancak bu organlar Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredemez.

 

MADDE 40-Yardım ve İşbirliği:

Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Dernek ve Federasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir veya yardım edebilir. 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle ilişkilerine Dair Kanun’un hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakit katkı sağlayabilirler.

 

MADDE 41-Hüküm eksikliği:

Bu tüzükte bulunmayan konular hakkında Dernekler Kanunu, Türk Medeni ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler yönetmenliği ve ilgili mevzuatın Federasyon hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

MADDE 42-Dünya Balkan Dernekleri Federasyon Kurucular Kurulu üyeler:

1- Recep Varol: İstanbul Manastırlılar ve Dostları Sosyal Dayanışma Derneği. Gaziosmanpaşa-İstanbul.

2- Faruk Yeniay: Tüm Balkan Stratejik Araştırmalar Derneği. Eyüp-İstanbul.

3- Fahri Badem: Üsküp-Brezalılar kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği. Eyüp-İstanbul.

4- Fahrettin Yetkin: Bayrampaşa Manastırlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği. Bayrampaşa-İstanbul.

5- Ulaş Şentürk: Balkanlılar ve Dostları Kültür Dayanışma Derneği. Eyüp-İstanbul.

6- Serdal Varol: Bayrampaşa Manastırlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği. Bayrampaşa-İstanbul.

7- Arif Balta: Tüm Balkan Stratejik Araştırmalar Derneği. Eyüp-İstanbul.

8- Faruk Badem: Üsküp-Brezalılar kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği. Eyüp-İstanbul.

9- Ümit Ateşer: Balkanlılar ve Dostları Kültür Dayanışma Derneği. Eyüp-İstanbul.

10- Zafer Günay: İstanbul Manastırlılar ve Dostları Sosyal Dayanışma Derneği. Gaziosmanpaşa-İstanbul.

11- Erhan Şengezer: Tüm Balkan Stratejik Araştırmalar Derneği. Eyüp-İstanbul.

12- İsmail Albayrak: Üsküp-Brezalılar kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği. Eyüp-İstanbul.

13- Rıfat Sait: İstanbul Manastırlılar ve Dostları Sosyal Dayanışma Derneği. Gaziosmanpaşa-İstanbul.

14- Özge Sapmaz: Balkanlılar ve Dostları Kültür Dayanışma Derneği. Eyüp-İstanbul.

15- İlhan Güler: Bayrampaşa Manastırlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği. Bayrampaşa-İstanbul.

16- Ali İhsan Vatansever: Tüm Balkan Stratejik Araştırmalar Derneği. Eyüp-İstanbul.

17- Remzi Aydın: Üsküp-Brezalılar kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği. Eyüp-İstanbul.

18- Nurgün Güngören: İstanbul Manastırlılar ve Dostları Sosyal Dayanışma Derneği. Gaziosmanpaşa-İstanbul.

19- Tomurcuk Ayşe Doğan: Balkanlılar ve Dostları Kültür Dayanışma Derneği. Eyüp-İstanbul.

20- Faruk Meraçeşme: Bayrampaşa Manastırlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği. Bayrampaşa-İstanbul.

21- Halit Olcay: İstanbul Manastırlılar ve Dostları Sosyal Dayanışma Derneği. Gaziosmanpaşa-İstanbul.

22- Şerafettin Güler: Tüm Balkan Stratejik Araştırmalar Derneği. Eyüp-İstanbul.

23- Ahmet Tüfekçi: Üsküp-Brezalılar kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği. Eyüp-İstanbul.

24- Erman Torun: Balkanlılar ve Dostları Kültür Dayanışma Derneği. Eyüp-İstanbul.

25- Salih Manastırlı: İstanbul Manastırlılar ve Dostları Sosyal Dayanışma Derneği. Gaziosmanpaşa-İstanbul.

26- Suat Deniz: Tüm Balkan Stratejik Araştırmalar Derneği. Eyüp-İstanbul.

27- Mustafa Zeki: Üsküp-Brezalılar kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği. Eyüp-İstanbul.

28- İsmet Çekiç: İstanbul Manastırlılar ve Dostları Sosyal Dayanışma Derneği. Gaziosmanpaşa-İstanbul.

29- Süleyman Aksoy: İstanbul Manastırlılar ve Dostları Sosyal Dayanışma Derneği. Gaziosmanpaşa-İstanbul.

30- Atila Aydıner: İstanbul Manastırlılar ve Dostları Sosyal Dayanışma Derneği. Gaziosmanpaşa-İstanbul.

31- Hasan Tahsin Usta: İstanbul Manastırlılar ve Dostları Sosyal Dayanışma Derneği. Gaziosmanpaşa-İstanbul.

32- Eda Şentürk: İstanbul Manastırlılar ve Dostları Sosyal Dayanışma Derneği. Gaziosmanpaşa-İstanbul.

 

GEÇİÇİ MADDE 1- İlk Genel Kurulda Federasyon organları oluşturulana kadar federasyonu temsil edecek ve federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Sıra no Görevi Adı Soyadı

TC Kimlik No

Adres İmza
1. Kurucu Genel

Başkan

Recep Varol

42679446642

Şemsi paşa mah. 17. sok. no:18 Gaziosmanpaşa-İstanbul  
2. Kurucu Başkan Vekili Fahri Badem

28717924730

Kara dolap mah. Zümrüt sok. no:1/1 Eyüp-İstanbul  
3. Kurucu Başkan Yardımcısı Rıfat Sait

29302963004

Ufuk mah. Gaziosmanpaşa cad. no:32 kat:3 d:5 Buca-İzmir  
4. Kurucu Başkan Yardımcısı Atila Aydıner

36089088462

Murat paşa mah. Ada sk. no:11/3 Bayrampaşa-İstanbul  
5. Kurucu Başkan Yardımcısı Hasan Tahsin Usta

71737010242

Merkez mah. Cumhuriyet Meydanı no:20 kat:9 Gaziosmanpaşa-İstanbul  
6. Kurucu Başkan Yardımcısı Remzi Aydın 30727631324 Çamlık Mah. Ravza Sitesi No:4 Göktürk/Eyüp  
7. Kurucu Başkan Yardımcısı Nurgün Güngören  40669539732 Pazariçi mah. Ordu cad. no:286/1 Gaziosmanpaşa-İstanbul  
8. Kurucu Başkan Yardımcısı Ahmet Tüfekçi

26326984572

Yıldırım mah. Tuna sk. no:2/9 Bayrampaşa-İstanbul  
9. Kurucu Başkan Yardımcısı İsmail Albayrak 21725157886 Seyit nizam mah. Balıklı çırpıcı yolu C2 no:5 Zeytinburnu-İstanbul  
10. Kurucu Başkan Yardımcısı Süleyman Aksoy

29668873054

Ataköy 3-4-11.mah. Adnan kahveci bulvarı no:2 d:5/36   Bakırköy-İstanbul  
11. Kurucu Başkan Yardımcısı Arif Balta

49795259088

Kara Dolap mah. Gazi sok. no:21

Eyüp-İstanbul

 
12. Kurucu Başkan Yardımcısı Ulaş Şentürk    25154057144 Pazariçi mah. Şehnaz sk. No:56  Gaziosmanpaşa-İstanbul  
13. Kurucu Başkan Yardımcısı Özge Sapmaz       35455520896 19 Mayıs mah. Merdivenli sk. No:2 D:11 Beşiktaş- İstanbul  
14. Kurucu Başkan Yardımcısı Tomurcuk Ayşe Doğan     34291053018 Eyüp sultan Bulvarı No:37 Demirci sitesi A3-blok No:3 Eyüp-İstanbul  
15. Kurucu Başkan Yardımcısı Halit Olcay 35170723008 Hürriyet mah.257 sk.no:22 d:3 Gaziosmanpaşa-İstanbul  
16. Kurucu Genel Sekreter Erhan şengezer      16415335446 Yeşilpınar mah.Manolya sk.no:2/1 eyüp-İstanbul  
17. Kurucu Genel Sekreter Yrd. Zafer Günay

50803339326

Bağlarbaşı Mah. Toros sk. No:6 D:5 Gaziosmanpaşa / İstanbul  
18. Kurucu Sayman Eda Şentürk

25148057372

Pazariçi mah. Şehnaz sk. No:56  Gaziosmanpaşa-İstanbul  
19. Kurucu Sayman Yrd. Serdal Varol       42670446924 Şemsipaşa Mah. 17.sk. no:18 d:2  Gaziosmanpaşa-İstanbul  
20. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali ihsan Vatansever       47878286594 Alibeyköy mah. Namıkkemal cad. no:50/7 Eyüp-İstanbul  
21. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Suat Deniz        27733957586 Karadolap mah. Direk sk.no:21/1

Eyüp-İstanbul

 
22. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Yetkin    30664885392 Gürpınar mah. Beldibi sk. No:9   Beylikdüzü-İstanbul  
23. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Erman Torun    22234364424 Seyrantepe mah. Altınay cad. no:84/16    Kağıthane-İstanbul  
24. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Badem       26665993174 Karadolap mah. Direk sk. No:21              Eyüp-İstanbul  
25. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Zeki      16438763660 Karadolap mah. Şahin sk. No:22 d:3  Eyüp-İstanbul  
26. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Manastırlı

22889156012

Veli efendi mah.741 B sk. No:11 d:9 Zeytinburnu-İstanbul  
27. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Güler

24089079054

Nişanca mah. Eyüp yeni yol bulvarı güvence sk. no:3 d:9 Eyüp-İstanbul  
28. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Çekiç

20650908808

Altıntepsi mah. Özkan cad. Bayrampaşa-İstanbul  
29. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Ateşer

27130836606

Şemsipaşa Mah.  17.sk. No:23  D:4 Gziosmanpaşa-İstanbul  
30. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Güler

36115691574

Merkez mah.  Cevizli  sk. no:13  Gaziosmanpaşa-İstanbul  
31. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Meraçeşme

16091333118

Kazım Karabekir mah. 831 sk. no:12 d:1 Gaziosmanpaşa-İstanbul  

 

 

Bu Federasyon tüzüğü 42(kırk iki) madde ile 1(bir) Geçici maddeden ibarettir.